Evergreen Buddhist Culture

May All Beings Be Well and Happy!
Language: 
SKU:
32175
Book category: 
Product category: 
Author: 
Publisher: 
Collection: 
Stock: 
In stock
Format: 
ISBN13: 
9579462364

初版六刷 蓮花生大士受到西藏國王赤松德贊的邀請,從印度到西藏弘法。在進入西藏的過程中,所有西藏的鬼神魔王全部驚動現身阻止蓮師入藏,但被蓮師一一降服,並命令他們守護佛法。 蓮花生大士圓滿的建立了桑耶寺,並迎請護法,開始在雪域西藏弘法、度眾、利生。